loadingimg

Wczytuję dane...
/
  • pl
  • en
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Regulamin

Regulamin 

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl

Sklep internetowy sklep.raraavis.krakow.pl jest prowadzony przez: 
Antykwariat "RARA AVIS" s.c. z siedzibą w Krakowie (31-024), ul. Szpitalna 11, Tel.: (12) 422 03 90, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), NIP: 676-000-05-69, REGON 350556539, (dalej: „Antykwariat”). 

SŁOWNICZEK: 

Sklep Internetowy sklep.raraavis.krakow.pl – prowadzony przez Antykwariat sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.sklep.raraavis.krakow.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Antykwariatu i podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 12 422 03 90 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.sklep.raraavis.krakow.pl/kontakt

Punkt Odbioru – Antykwariat "RARA AVIS" s.c. ul. Szpitalna 11, 31-024 Kraków, (godziny pracy punktu: poniedziałek – piątek 10-18, sobota 10-14)

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

5. Antykwariat w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail raraavis@raraavis.krakow.pl w temacie wiadomości wpisując „Usunięcie konta” 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl , w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). 

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl , w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl  (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Antykwariatowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Antykwariat z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl , w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Antykwariatu. Klientowi z tytułu udzielenia Antykwariatowi powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl , Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Antykwariat z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Antykwariatu na pierwsze wezwanie Antykwariatu.

5. Antykwariat uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl . Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 

6. Antykwariat uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl . 

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy sklep.raraavis.krakow.pl  nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Antykwariat nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta. 

8. Antykwariat, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl . W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl  narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Antykwariat za pośrednictwem adresu e-mail: raraavis@raraavis.krakow.pl zamieszczając w treści link, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Antykwariat niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 

9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  mogą być zgłaszane do Antykwariatu za pośrednictwem poczty e-mail (raraavis@raraavis.krakow.pl) lub telefonicznie 12-422-03-90. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl . W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl  jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl :

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Antykwariat zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Promocje w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl  nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl ;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru - wybrać Odbiór osobisty z listy dostępnych opcji;

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Potwierdzam”;

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);


4. Antykwariat uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl . 


5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Antykwariatowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Antykwariat zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Antykwariatu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. 


7. Antykwariat zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia do Punktu Odbioru.

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Antykwariatu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Antykwariat poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Antykwariat może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Antykwariat będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Antykwariat będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Antykwariatu), Antykwariat dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu. 

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Antykwariatu), Antykwariat może anulować zamówienie w całości. 

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Antykwariat zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 

15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Antykwariat przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta. 

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie firmy - gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Antykwariat

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Antykwariat. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Antykwariat potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Antykwariat.

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 

4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl . 

5. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Antykwariat zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do siedziby Antykwariatu. 

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 

4. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Antykwariat jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Antykwariat. 

2. Antykwariat w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Antykwariat Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Antykwariatu z opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji dostępny pod adresem e-mail: raraavis@raraavis.krakow.pl). 

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Antykwariatu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym poleconym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać właśnie w tym Punkcie Odbioru.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Antykwariat niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Antykwariat zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Antykwariatu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Antykwariatowi za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

Antykwariat nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl .

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl  w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem http://raraavis.krakow.pl/formularz.pdf).

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Antykwariatowi produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Antykwariat zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. 

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Antykwariatowi, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w Punkcie Odbioru – podczas odbioru przesyłki;

b) po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do siedziby Antykwariatu.

8. Antykwariat nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Antykwariat dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Antykwariat może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Antykwariat dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej; 

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Antykwariatowi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Antykwariatowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w siedzibie antykwariatu;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Antykwariatu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. 

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl , chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału. 

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie. 

6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Antykwariat poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego. 

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Antykwariat danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Antykwariat danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Antykwariat usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Antykwariat, tj. Antykwariat "RARA AVIS"  s.c. z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), NIP: 676-000-05-69, REGON: 350556539


3. Antykwariat przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 

5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób. 

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  poświęconej polityce prywatności.

§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl , a także inne informacje handlowe wysyłane przez Antykwariat w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. 

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. Antykwariat dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  były na najwyższym poziomie, jednakże Antykwariat nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl . 

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl  nie są cenami obowiązującymi w siedzibie Antykwariatu i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Antykwariacie.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).. 

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 

8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Antykwariatowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym sklep.raraavis.krakow.pl . Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy sklep.raraavis.krakow.pl  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl . Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Antykwariatem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Antykwariatu. 

11. Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Antykwariat, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego sklep.raraavis.krakow.pl  zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.